Chov prasat

Produkce jatečných prasat je nedílnou součástí odvětví živočišné výroby v naší společnosti již od jejího založení. Chov prasat je v současnosti provozován na čtyřech střediscích. Na farmách Nové Dvory a Ždírec jsou umístěny prasnice základního stáda, navazující kategorie předvýkrmu (běhouni) a část kapacit výkrmu. Dále má společnost ještě dvě stáje na finalizaci kategorie jatečných prasat (výkrmny) ve středisku Kamenná a Střítež.

Farma Nové Dvory prošla v roce 2003 celkovou rekonstrukcí. Porodny se skládají ze 6 sekcí, kde každá sekce má samostatnou podroštovou ventilaci. Porodní kotce jsou ze ¾ zaroštované plastovými rošty s podroštovými vanami na kejdu. Selatům zajišťují pohodu teplovodní palandy v betonové podlaze. Krmení prasnic tak jako v eroscentru, které je složeno jak z individuálních tak skupinových boxů zajišťuje automatický krmný systém Daltec. Březí prasnice jsou ustájeny ve skupinových boxech na hluboké podestýlce, kde jsou krmeny tekutým krmením DATAMIX. Další kategorií na farmě jsou selata v předvýkrmu. Stáj je rozdělena do 4 sekcí. Kotce jsou pro 17-19 selat, s poloroštem – kde v betonové podlaze je teplovodní rozvod, který zajišťuje celoroční vytápění na požadovanou teplotu. Krmení zajišťují sesypná samokrmítka s rozvodem Daltec. Výkrmová kategorie je ustájena na betonových celoroštech, každá sekce má vlastní řídící jednotku na řízení mikroklimatu – přisávacích klapek a ventilátorů. Krmení prasat ve váhové kategorii od 25 do 115 kg je fázové tekuté krmení DATAMIX. Součástí tohoto systému je i šrotovník na obilí, který již 6 let šrotuje bez sebemenších rozdílu pšenici a ječmen na požadovanou hrubost. Vzhledem k nákazové situaci u prasat v ČR si každá farma produkuje vlastní mateřský plemenný materiál, tzn. produkce čistých BU a následně BUxL, na tvorbu finálních hybridů (jatečných prasat) jsou používány inseminační dávky kanců plemene Pn (Pietrain). Celá farma je postavena na kejdovém hospodářství (vyjma ustájení březích prasnic na hluboké podestýlce) takže její součástí jsou nejen sběrné jímky u jednotlivých hal, ale i betonová věž Wolf na skladovaní kejdy po legislativně požadovanou dobu.

Na farmě ve Ždírci jsou porodny složeny ze 3 sekcí. Krmení přes tubusy zajišťuje rozvod Daltec. Kotce jsou částečně zaroštované. Selata mají k dispozici v doupatech elektrické palandy. Eroscentrum se skládá z individuálních boxů a z části ze skupinových kotců, krmení přes tubusy rozvodem Daltec. V této části reprodukce je řešeno ustájení březích prasnic od 28 dne březosti ve skupinách po 20 prasnicích na hluboké podestýlce, kde je krmení prasnic zajištěno automatickými krmnými boxy. Identifikace prasnic je zajištěna čipy v ušních známkách! Výhodou těchto boxů je individuální výživa pro každou prasnici (krmná křivka dávkuje dle délky březosti).Tato technologie zajišťuje velmi vysoký welfare chovaných zvířat! Předvýkrm je ve stejné budově a skládá se ze 6-ti samostatných sekcí. Krmení dopravníkem do samokrmítek které jsou na částečně zaroštované podlaze. Vytápění sekcí je řešeno podlahovým teplovodním topením. Výkrmna je v provozu 5 let, jedná se o stáj o dvou sekcích, betonový celorošt. Samokrmítka s napáječkami umožňují zvlhčení krmiva a tím snížení ztrát vyhrnováním krmiva. Požadované mikroklima ve stáji udržuje řízená ventilace pomocí přisávacích klapek a dostatečně výkonných ventilátorů. Obklady na stěnách do výše 1,5 m zjednodušují mytí stáje a udržení nízkého infekčního tlaku. Taktéž ve středisku Ždírec si obměnu základního stáda zajišťujeme z vlastních zdrojů (odchov plemenných prasniček BU a BUxLa). Výhodou pro nás je že můžeme být přísní a vyselektovat ty nejlepší zvířata, která si odchováváme v podmínkách, ve kterých po nich budeme požadovat reprodukční výkon. V rámci biosekurity nedochází ani k převozu plemenných prasniček mezi reprodukčními farmami Nové Dvory a Ždírec!

Výkrmy v Kamenné a Stříteži jsou jediné nezrekonstruované objekty, kde jsou prasata ustájeny na hluboké podestýlce a krmeny z plastových samokrmítek.